MilitaryMaps
Marker Icon

БМП-1


Окопано, кол-во неизвестно. . .
источник

. . .
. . .